Make your own free website on Tripod.com
Logotipo
Slayers ©1989-1999 Hajime Kanzaka / Rui Araizumi / Kadokawa Shoten / TV-Tokyo / SoftX / MarubeniPágina creada el 09/12/1999
Actualizada el 09/12/1999
Contáctanos:
pezgordosa@netscape.net